Smluvní podmínky
Zoner Photo Studio Affiliate partner programu

Poslední aktualizace: 20.12.2018

V následujících smluvních podmínkách Zoner Photo Studio Affiliate partner programu (dále jen “PODMÍNKY”) jsou uvedené veškeré podmínky pro účast v Zoner Photo Studio Affiliate partner programu (dále jen “APP”). Smluvními partnery se po přijetí do APP stáva Zoner software, a.s. (dále jen “ZONER”) a AFFILIATE PARTNER. Pokud některá část těchto podmínek nemůže být uplatňována (například při rozporu se zákonem) strany se shodují na tom, že neplatná je pouze tato část a nikoliv podmínky jako celek.

§ 1 Registrace do Zoner Affiliate partner programu

 1. Zájemci o účast v APP jsou povinni vyplnit formulář „Zoner Photo Studio Affiliate partner registrace“ (dále jen APR) přístupný na webové stránce: https://affiliate.zoner.com/cz
 2. Registrovat se může právnická nebo fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům.
 3. Vyplněním a odesláním APR žadatel souhlasí s VOP.
 4. Do 48 hodin (během pracovních dnů) Vás budeme informovat o přijetí či odmítnutí do APP.
 5. Registraci nelze převést na třetí osobu.

§ 2 Povinnosti AFFILIATE PARTNERA

 1. Při registraci:
  • AFFILIATE PARTNER garantuje, že při registraci uvedl pravdivé informace, a to v plném rozsahu.
  • Pokud se po registraci změní údaje AFFILIATE PARTNERA, musí o tom informovat ZONER s okamžitou platnosti.
  • Je zakázáno použití pseudonymu a jiných způsobů maskování identity.
  • AFFILIATE PARTNER je povinen poskytnout svoje identifikační číslo (IČ). A AFFILIATE PARTNER, který je plátce DPH, je povinen poskytnout Daňové identifikační číslo (DIČ), které mu bylo uděleno příslušným finančním úřadem.
 2. Při použití reklamních prostředků od ZONER:
  • ZONER poskytne AFFILIATE PARTNEROVI marketingové materiály ve formě: bannerů, fotek, videí a textových odkazů (souhrnně „MM“). MM mohou být použity na webové stránce AFFILIATE PARTNERA, na jeho blogu, v e-mailech nebo na sociálních sítích a musí obsahovat Affiliate odkaz poskytnutý ZONERem. Tyto odkazy slouží jako identifikace AFFILIATE PARTNERA a vedou na stránky ZONERu. Není povolena úprava grafických podkladů bez předchozího souhlasu ZONERu. Mediální kanály, které chce AFFILIATE PARTNER využít, musí být uvedeny při registraci APR. Webová stránka nebo blog AFFILIATE PARTNERA nesmí obsahovat rasistický, extremistický, pornografický, násilný nebo jiný nežádoucí obsah v rozporu se zákony nebo odkazy na něj.
  • AFFILIATE PARTNER není oprávněn použít:
   • Falešné objednávky - AFFILIATE PARTNER pod vlastním nebo cizím jménem klikne sám na odkazy propagačních materiálů a učiní objednávku (kterou případně obratem stornuje).
   • Ad-Hijacking – kopie inzerce ZONERu vydávaná pod vlastním účtem.
   • Typosquatting – Uživatel udělá překlep při zadávání stránky www.zoner.cz. AFFILIATE PARTNER toto zjistí, registruje “překlepovou domain” a uloží tam url s odkazem a přesměrováním na objednávkovou stránku www.zoner.cz.
   • Adware – software obsahující nevyžádanou reklamu, například bannery nebo pop-up okna, spam atd.
   • Spyware – nelegální software, který se do počítače nainstaluje automaticky a který se zaměřuje na špionáž napadeného počítače či sleduje aktivitu jeho uživatele a posílá tyto informace autorovi spywaru.
   • Postviewtracking – Skryté otevírání odkazů vedoucích k ZONERu za účelem uložení cookie bez vědomého kliknutí návštěvníka na odkaz.
   • Forced Clicks – odkaz, kde je návštěvník donucen kliknout na odkaz (např. aby se mu zobrazila celá stránka).
   • Cookie Dropping (veškeré formy) – neoprávněné uložení trackovací cookie v prohlížeči návštěvníka bez jeho vědomého kliknutí na odkaz poskytnutý ZONERem.
   • Duplicating, kdy AFFILIATE PARTNER zkopíruje kompletní nebo velkou část webové stránky www.zoner.cz nebo dalších stránek ZONERu a tak vyvolá dojem, že se jedná o oficiální stránky.
   • AFFILIATE PARTNER Hopping – provizi za jednu objednávku lze získat pouze jednou (nelze např. využít trackovací cookie více affiliate sítí)
   • Jiné manipulační techniky, za které by mohl získat AFFILIATE PARTNER neoprávněně provizi.
  • Dále AFFILIATE PARTNER není oprávněn:
   • Provádět propagaci, která by mohla poškodit pověst ZONERu.
   • Provádět elektronické útoky na Tracking-systém nebo webovou stránku ZONERu. Pod elektronickém útokem se rozumí veškeré aktivity, které se pokouší obejít nebo vypnout Tracking-systém a dále Spam, Malware, Viry, Trojany a další škodné elementy.
   • Propagovat ZONER prostřednictvím emaile, pokud nemá souhlas příjemce (jednalo by se o Spam).
  • AFFILIATE PARTNER garantuje, že při propagaci Zoner Photo Studio X nebude jednat protiprávně. To zahrnuje také to, že nebudou porušovány právní předpisy pro hospodářskou soutěž, autorské právo a předpisy pro ochranu známky.
  • AFFILIATE PARTNER smí použít MM od ZONERU jen na webových stránkách a kanálech, které uvedl při registraci v APR.
  • AFFILIATE PARTNER zodpovídá sám za správu své webové stránky. Dokud bude AFFILIATE PARTNER využívat odkazy ZONERU, je povinen aktualizovat MM od ZONERU, které mu jsou poskytovány.
  • AFFILIATE PARTNER je povinen odstranit s okamžitou platností propagační materiály a odkazy ZONERU, pokud dojde k ukončení spolupráce.
  • Pro správný výpočet provize je nutné, aby AFFILIATE PARTNER použil pouze odkazy, které byly poskytnuté ZONERem.

§ 3 Práva využívání

 1. Poskytnuté propagační materiály nesmí AFFILIATE PARTNER bez souhlasu ZONERU opticky, obsahově nebo technicky změnit.
 2. Poskytnuté propagační materiály jsou chráněny autorským právem. Po dobu smlouvy ZONER povoluje AFFILIATE PARTNEROVI bezplatně využívat tyto materiály.

§ 4 Zřeknutí se odpovědnosti

 1. AFFILIATE PARTNER se zavazuje dodržet veškerá pravidla ustanovená v těchto PODMÍNKÁCH mezi ZONERem a AFFILIATE PARTNEREM. Za porušování podmínek a zákona – obzvlášť právních předpisů pro hospodářskou soutěž, autorského práva a předpisů pro ochranu známky – a jiné protiprávní jednání a možné způsobilé škody odpovídá v plném rozsahu AFFILIATE PARTNER. ZONER za jednání AFFILIATE PARTNERA neručí. AFFILIATE PARTNER musí při porušování zaplatit veškeré finanční náklady způsobené porušováním těchto PODMÍNEK a protiprávním jednáním.
 2. ZONER neručí za správnost a funkčnost odkazů, webové stránky, technické problémy, chyby na počítačích, poškození nebo ztrátu informací nebo také za jiné chyby a škody (např. smrt, poškození zdraví, finanční škody atd.).

§ 5 Výpočet a proplácení provize

 1. AFFILIATE PARTNER bude odměněn formou Pay per Sale (dále jen “PPS”) pouze za prodeje vzniklé na základě jeho regulérních marketingových aktivit prováděných dle těchto pravidel.
 2. Nárok na provizi má AFFILIATE PARTNER jen za těchto podmínek:
  • Individuální osoba přejde díky propagaci AFFILIATE PARTNEROVI na objednávkovou stránku ZONERU, kde úspěšně provedl objednávku Zoner Photo Studio X. Provize se poskytuje tedy jen za uskutečněný prodej.
  • Prodej je protokolován (trackován) ZONERem díky specifickému odkazu, který ZONER poskytl AFFILIATE PARTNEROVI.
  • Platí konverzní pravidlo “Last Cookie Wins” – Provizi obdrží ten partner, z jehož odkazu přišel zákazník k objednávce naposled a provedl úspěšnou objednávku.
 3. Provize vyplacená Zonerem je zdanitelná podle zákonů. Pro správné vyplácení provize je kvůli tomu nutné, abyste ZONERu poskytli DIČ. Pokud nejste plátce DPH, uveďte minimálně IČ. Dále se zavazujete, že poskytované provize správně zdaníte.
 4. Výše provize:

  Výše provize závisí na obratu generovaném přivedenými objednávkami a řídí se následující tabulkou.

  Obrat v CZKProvize za každou prodanou licenci v %Provizní stupeň
  1 100–11 000301
  11 001–45 000352
  45 001–112 000383
  112 001–168 000414
  168 000–200 000445
  >200 000456
 5. Provize se vyplácí jednou měsíčně z výše plně uhrazených objednávek. Pokud by došlo k vrácení softwaru, tak je ZONER oprávněn, požadovat provizi zpět. Převod provize se provádí 10. dne následujícího měsíce na bankovní účet AFFILIATE PARTNERA, který uvedl při registraci do APR. Za bankovní poplatky zodpovídá AFFILIATE PARTNER. Pro vyplacení musí hodnota celkem prodaných licencí dosáhnout minimálně 11 000 CZK. Pokud této částky nedosáhne, tak AFFILIATE PARTNEREM generovaný obrat převede ZONERem do dalšího měsíce. Nejpozději AFFILIATE PARTNEROVI provizi vyplatí po uplynutí třetího měsíce, a to i když bude celkový obrat nižší než 11 000 CZK.
 6. AFFILIATE PARTNER je povinen zkontrolovat Provision Report. Pokud bude mít námitky, tak je musí nahlásit do 30 dnů od přijetí reportu.
 7. Vedle provize neexistuje žádný další nárok na finanční odškodnění, jako jsou např. výdaje spojené s aktivitami prodeje Zoner Photo Studio X.
 8. Provize budou proplaceny v korunách českých (CZK). Ve Affiliate účtu se budou ale provize zobrazovat v amerických dolarech (USD).

§ 6 Doba smlouvy a výpověď smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Smluvní strany mají vždy možnost vypovědět smlouvu písemnou formou. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná vždy prvního následujícího měsíce.
 3. Při hrubém porušení PODMÍNEK, má ZONER právo s okamžitou platností ukončit spolupráci.
 4. Prodeje ZPS X vygenerované AFFILIATE PARTNERem se do data ukončení smlouvy počítají do provize a budou vyplacené ZONEREM.
 5. Pokud se výpověď smlouvy uskutečnila na základě hrubého porušení PODMÍNEK ze strany AFFILIATE PARTNERA, jeho nevyplacená provize propadá.
 6. Pokud AFFILIATE PARTNER nevygeneroval v časovém období dvou let žádný obrat nebo obrat menší než 490 USD, ZONER je oprávněn vypovědět smlouvu a zrušit registraci AFFILIATE PARTNERA. Nevyplacená provize je v takovém případě vyplacena. Nová žádost o registraci je možná.